Fresno State Senior Jessie Theisman on her life and love of FFA

Fresno State Senior Jessie Theisman on her life and love of FFA

December 16, 2016