Bob Klein on High Pistachio production this season